FAQ - Ordlista

Vad betyder alla dessa ekonomiska termer egentligen? Vad är det för skillnad mellan referensränta och effektiv ränta? Vad betyder aviseringsavgift? Dessa och många andra frågor försöker vi besvara nedan för att du skall förstå vad det ör du köper när du lånar pengar.

Lån

Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt.

Sparkonto

Sparkonton används främst för att göra insättningar och uttag av mindre regelbunden natur och banker erbjuder ofta bättre räntevillkor på sparkonton för att attrahera och behålla insatta medel på kontot. Ett sparkonto kan i allmänhet inte anslutas till särskilda tjänster för att utföra olika typer av transaktioner utan där är endast vanliga insättningar och uttag, eller överföring till annat konto möjligt. På sparkonto kan det även finnas begränsningar exempelvis i antalet uttag som man får göra utan kostnad, där kostnaden antingen kan vara en avgift eller ett ränteavdrag.

Snabblån

Snabblån är en typ av kredit där låntagaren snabbt kan låna mindre summor, vanligen med hjälp av ett mobiltelefonabonnemang och SMS-kommunikation med kreditföretaget. Det förekommer att beteckningen "SMS-lån" något oegentligt tillämpas även i de fall då kreditföretagets webbplats snarare än ett textmeddelande utnyttjas. Låneformen kännetecknas av att låntagaren snabbt kan få det lånade beloppet, att kredittiden är kort samt att det rör sig om en hög total lånekostnad.

Bolån

Bolån eller bostadslån är ett lån som används för att finansiera köp av bostadsfastighet, bostadsrätt eller liknande. Fastigheten eller de till bostaden relaterade värdepappren intecknas eller pantsätts vanligen som säkerhet (pant) för lånet.

Bottenlån

Bottenlån är ett lån med en fastighet (eller bostadsrätt) som pant, vilket ger en lägre ränta än ett lån utan säkerhet, eftersom lånet utgör en mindre risk för långivaren. Bottenlån utfärdas vanligen på upp till högst omkring 85 procent av inköpspriset eller det värderade priset. Enligt ett allmänt råd från den svenska Finansinspektionen bör bolånen sammanlagt inte överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde vid lämnande av lånet. Det så kallade bolånetaket. Begränsningen gäller nya lån eller utökning av befintliga lån med säkerhet i bostaden. Bottenlån används vanligen för bostadsfinansiering. Om belåningen överstiger 70–80 procent brukar långivaren erbjuda topplån på den överstigande delen upp till 85 procent. Räntan för topplånet är vanligen högre än för bottenlånet.

Topplån

Topplån är den del av ett bostadslån som vanligtvis ligger i intervallet 70% till 85% köpeskillingen vid fastighetsköp. Detta lån har högre risk än ett bottenlån, eftersom en prisnedgång i första hand drabbar topplånet. Ett topplån har därför i regel högre ränta än ett bottenlån. I övrigt har ett topplån ofta samma villkor som ett bottenlån. Idag är termen topplån sällan använd och erbjuds år 2017 i regel inte av svenska banker. Tidigare var ett topplån ett lån som ofta togs för att täcka den del av ett bostadslån (15%) vid fastighetsköp som inte täcks av ett bottenlån. Numera används dock inte termen topplån längre då man sedan införandet av bolånetaket 2010 högst får låna 85% av bostadens köpeskilling. Idag återstår alternativet att ta ett lån utan säkerhet, även så kallat blancolån, för att betala de av köpeskillingen 15% som brukar kallas för kontantinsats. Denna lånetyp är väsentligt mycket dyrare än topplån och framförallt bottenlån. På så vis krävs i större utsträckning egna kontanta medel vid bostadsköp jämfört med innan bolånetaket infördes.

Amortering

Amortering, avbetalning på en skuld. Amortering gäller normalt delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet. Amorteringen kan ske på olika sätt – enligt en amorteringsplan.

Ränta


Ränta är allmänt priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Räntevillkoren inklusive villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg.

Effektiv ränta

Med effektiv ränta eller effektiv årsränta avses kostnaden (ränta och avgifter) för en kredit uttryckt som en årlig räntesats på kreditbeloppet. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas en gång per år, och ofta används räntedagsbasen 360/360. Genom omräkning till effektiv ränta kan man lättare jämföra räntor som annars uttrycks på olika sätt.

Styrränta

Styrränta är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina kunder.